Kontakt
Fabdos s.r.o.
Sídlo a prevádzka:
Rudno nad Hronom 147
966 51
Telefón:
+421 905 822 956
+421 (0) 45 686 00 48
IČO:
44 743 441
IČ DPH:
SK 2022825332
Registrácia v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo:16730/S.
Kontaktný formulár

Záverečné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky sú platné v znení a rozsahu uvedenom na internetových stránkach v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.
Kupujúci prehlasuje, že sa s týmito Obchodnými podmienkami oboznámil pred vyplnením objednávky a že s nimi súhlasí. Odoslaním objednávky, kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené prevádzkou alebo používaním výrobku v prípade, že tento výrobok bol použitý v rozpore s pokynmi a návodom k obsluhe stanovených výrobcom či dodávateľom. Rovnako nezodpovedá za škody spôsobené prevádzkou alebo používaním výrobku v podmienkach, ktoré nezodpovedajú pre stanovený výrobok (napr. nevhodná teplota, vlhkosť, chemické prostredie či mechanické vplyvy prostredia) alebo za škody spôsobené nesprávnym ošetrovaním výrobku alebo jeho zanedbaním.

Kúpnu zmluvu podľa týchto obchodných podmienok je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie týchto Obchodných podmienok.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 20. septembra 2009.