Kontakt
Fabdos s.r.o.
Sídlo a prevádzka:
Rudno nad Hronom 147
966 51
Telefón:
+421 905 822 956
+421 (0) 45 686 00 48
IČO:
44 743 441
IČ DPH:
SK 2022825332
Registrácia v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo:16730/S.
Kontaktný formulár

Záručné podmienky

V prípade, že so zakúpeným tovarom kupujúci nie je spokojný, má právo na odstúpenie od zmluvy (kúpy) do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy (kúpy) len ak je tovar vrátený kompletný a nepoškodený, v pôvodnom a neznehodnotenom obale, s kompletnou dokumentáciou priloženou k tovaru.

Na zakúpený tovar sa vzťahuje predĺžená 3 - ročná záručná lehota, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom. K uplatneniu záruky je potrebné predložiť faktúru ("Doklad o kúpe" si kupujúci ponecháva).

V prípade reklamácie, kupujúci pripraví predajcovi reklamovaný tovar k vyzdvihnutiu spolu s vyplneným "Reklamačným protokolom". Predajca zásielky posielané kupujúcim na náklady predajcu nepreberá.

Dňom doručenia reklamovaného tovaru (prijatie zásielky predajca potvrdí e-mailom) začína plynúť 30 - dňová reklamačná doba. O spôsobe jej vybavenia bude kupujúci informovaný. V prípade oprávnenej reklamácie – predajca zabezpečí odstránenie chyby na výrobku na svoje náklady. Pokiaľ odstránenie chyby nie je možné, predajca po dohode s kupujúcim uplatní jednu z nasledujúcich možností:

  • výrobok vymení za nový
  • výrobok vymení za iný tovar
  • poskytne zľavu z ceny
  • kupujúcemu vráti peniaze

Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním (napr. pádom výrobku, atď.), používaním (najmä používaním v rozpore s návodom na použitie alebo účelom použitia, atď.) alebo ošetrovaním výrobku (najmä svojpomocným alebo neautorizovaným rozoberaním, opravovaním alebo upravovaním výrobku, atď.).

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že zásielka je viditeľne poškodená alebo zničená, je povinný bez prevzatia zásielky túto skutočnosť oznámiť doručovateľovi a ihneď kontaktovať predajcu na telefónnom čísle +421 903 532 487, +421 (0) 45 686 00 48 alebo e-mailom na adrese fabdos@fabdos.sk.