Kontakt
Fabdos s.r.o.
Sídlo a prevádzka:
Rudno nad Hronom 147
966 51
Telefón:
+421 905 822 956
+421 (0) 45 686 00 48
IČO:
44 743 441
IČ DPH:
SK 2022825332
Registrácia v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo:16730/S.
Kontaktný formulár

Všeobecné ustanovenia

Predávajúcim je FABDOS s.r.o. so sídlom Školská 36, 968 01 Nová Baňa, Slovenská republika a prevádzkou Rudno nad Hronom č.147, 966 51 Rudno nad Hronom. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd.: Sro, vložka č.: 16 730, IČO: 44 743 441, DIČ: 2022825332, IČ DPH: SK2022825332 (ďalej len "predávajúci" alebo "predajca").

Tieto Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru (ďalej tiež "výrobkov" alebo "produktov") v ponuke predávajúceho.

Kupujúci (spotrebiteľ) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, a ktorá nakupuje tovar alebo užíva služby za účelom podnikania s týmto tovarom alebo službami.

Objednávka je formulár odoslaný kupujúcemu, obsahuje informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky predajcu a celkovú kúpnu cenu.

Obchodné podmienky sú na vyžiadanie dostupným podkladom v tlačenej podobe.

V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky rozdielne od Obchodných podmienok, budú ustanovenia písomnej kúpnej zmluvy uprednostnené pred Obchodnými podmienkami.

Zoznam tovaru, je prehľad produktov, ktorý ponúka predávajúci a je zároveň uvedený v katalógu predajcu ako bežne dodávaný tovar. Predávajúci zaručuje dostupnosť všetkých uvedených tovarov vo vyznačenej dodacej lehote.

Dodacia lehota je čas, za aký predajca expeduje tovar z prevádzky kupujúcemu po záväznom potvrdení objednávky predajcom.